Język polish

Polityka prywatności

                      WSTĘP.

Administratorem danych osobowych jest Lech Lipiński - właściciel firmy "ELTRONIK" Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny z siedzibą w: 46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 24, NIP: 751-000-09-71, REGON: 530574890. Prezentowana strona internetowa ma charakter informacyjno-ofertowy i nie jest "sklepem internetowym", a sprzedaż prezentowanych towarów może być dokonana wyłącznie podmiotom gospodarczym: instytucjom, spółkom prawa handlowego, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO), wprowadziliśmy taki sposób przetwarzania danych osobowych, który umożliwia całkowitą ochronę danych osobowych osób prywatnych jak również umożliwia operowanie tymi danymi (przetwarzanie) zgodnie z wolą tych osób. Ochronie podlegają wszelkie dane osób prywatnych nawet, jeśli reprezentują podmioty gospodarcze lub występują w ich imieniu. W związku z powyższym tak ograniczyliśmy ilość potrzebnych danych osobowych oraz wypracowaliśmy takie algorytmy ich przetwarzania, aby zachować funkcjonalność serwisu dla realizacji zadań sprzedażowych towarów i służenia pomocą techniczną a Państwa dane były bezpieczne.

   

                     DEFINICJE I ZAKRES ICH STOSOWANIA

          (indywidualnie dopasowane do realizcji celów serwisu www.eltronik.net)

1. Przetwarzanie danych osobowych i ich zakres.

Przetwarzanie danych osobowych polega na:

 • - zbieraniu i gromadzeniu danych, tylko tych niezbędnych do realizacji potrzeb klientów, i które zapewnią ich prawidłowy przebieg (dotyczy zbiorów zarówno w systemach komputerowych jak i w telefonach);
 •    Ważne: nie stosujemy żadnych technik śledzenia odwiedzających stronę oraz nie prowadzimy żadnych statystyk w tym zakresie;
 • - sortowaniu danych w celu umieszczenia ich w określonych zbiorach tak, aby były przechowywane jak najkrócej;
 •    Ważne: nie prowadzimy profilowania na zgromadzonych danych osobowych;
 • - przechowywaniu; w minimalnym zakresie czasowym, chybaże prawo narzuca minimalny okres ich przechowywania (np. prawa podatkowe);
 • - operowaniu danymi wyłacznie w celach: wykonanie umowy kupna-sprzedaży, finansowo-księgowych, obrony przed roszczeniami i dochodzeniem tych roszczeń do czasu wygaśnięcia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym, prowadzenia procesów reklamacyjnych,
 • - przekazaniu danych podmiotom pośredniczącym w wykonywanych przez administratora zobowiązań umów dostawy np. firmom kurierskim, kancelariom prawniczym, brokerom ubezpieczeniowym i innym na podstawie zawartych umów powierzenia.
 • - poprawianiu, uzupełnianiu, ograniczeniu przetwarzania, całkowitemu usunięciu wszelkich danych w dowolnym momencie na wniosek osoby, której dane dotyczą;
 •    Ważne: Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzania danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, listownie na adres siedziby firmy lub elektronicznej na adres mailowy info@eltronik.net lub bok_i@eltronik.net;
 • 2. Bezpieczeńswo danych.

Rozporządzenie RODO nakłada obowiązek zastosowania takich środków zabezpieczeń danych, aby były przechowywane w sposób bezpieczny i nie mogły przedostać się w sposób niekontrolowany;

   Ważne: zbiory danych w naszych zasobach gromadzone są w sposób rozproszony tak, że tylko na jednym urządzeniu są skompletowane (łatwe do operowania nimi), na pozostałych zawierają tylko ich fragmenty takie,których nie można przypisać konkretnej osobie.

3. Obowiązek informacyjny i inne prawa.

Obowiązek informacyjny określa ściśle zakres przetwarzania danych osobowych tak, aby nie zacierał właściwego celu ich przetwarzania. Ponadto nakłada obowiązek informowania osób, których dane już są w zasobach zbiorów danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora UODO gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r  RODO.

   Ważne: W przypadku stwierdzenia niekontrolowanego wypływu danych osobowych, utraty lub kradzieży danych, każda osoba której zgromadzone dane dotyczą, zostanie poinformowana o tym fakcie.

  

             SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

                   (indywidualnie dopasowane do realizcji celów serwisu www.eltronik.net)

1. Dane hostingowe. Dane numerów IP odwiedzających stronę są gromadzone przez operatora hostingu przez okres 2 lat. Nie są przez nas analizowane, nie tworzą żadnej bazy do profilowania ani nie służą dla żadnej kampani marketingowej - nie mamy wpływu na jej tworzenie. Służy wyłącznie celom bezpieczeństwa w sytuacji ataków hakerskich dla identyfikacji źródła ataku.

2. Osoby prywatne reprezentujące podmioty gospodarcze.

Dane osób zawarte w KRS oraz CEIDG jako podmioty gospodarcze nie podlegają ochronie danych osobwych. Ochronie podlegają same osoby reprezentujące te firmy, ich imiona, nazwiska, prywtne adresy email oraz numery telefonów. Ze względu na zawiłość prawną osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - często ich adresy prywatne są siedzibami ich firm - ich dane są u nas chronione. W związku z naszą polityką ochrony danych osobowych ich dane (opisane powyżej) mogą być przetwarzane wyłącznie za ich zgodą, a brak uzyskania zgody może skutkować odstąpieniemod umowy kupna-sprzedaży lub innych oferowanych usług.

Zbierane dane pochodzą wyłącznie ze skrzynek pocztowych lub kontaktów telefonicznych i służą przetwarzaniu wyłącznie w następujacych celach: odpowiedzi na pytania w zakresie dostępności towarów, pomocy technicznej, uzyskania cennika lub oferty (wyłącznie na prośbę odwiedzającego stronę internetową), uzyskania danych dla dokonania transakcji kupna-sprzedaży - dla wystawienia faktury. Zakres gromadzonych danych jest minimalny, dostosowany wyłącznie dla realizcji potrzeb odwiedzającego stronę.

Dane przechwywane są:

- klienci detaliczni:

 • 1) na serwerze przez okres do 20 dni liczonych od ostatniej aktywności mailowej (dane usuwane są automatycznie);
 • 2) w programie pocztowym na koncie: info@eltronik.net oraz bok_i@eltronik.net oraz w telefonach przez okres do 30-tu dni liczonych od:
 •     a) ostatniej aktywności mailowej, telefonicznej lub
 •     b) od dnia zakończenia transakcji (zapłaty za towar).
 •    Ważne: w dniu wejścia w życie Rozporządzenia RODO, bazy danych klientów detalicznych zostały usunięte.
 • 3) w programie fakturowym oraz na fakturach w wersji papierowej znajdują się wyłącznie dane z KRS lub CEIDG a okres przechowywania wynosi minimum 6 lat a maksimum 7 lat; 
 • - klienci hurtowi i stali kontrahenci:
 • 1) na serwerze przez okres do 20 dni liczonych od ostatniej aktywności mailowej (dane usuwane są automatycznie);
 • 2) w programie pocztowym na koncie: info@eltronik.net oraz bok_i@eltronik.net przez okres do 12-tu miesięcy liczonych od:
 •     a) ostatniej aktywności mailowej, lub
 •     b) od dnia zakończenia transakcji (zapłaty za towar).
 • 3) w programie fakturowym oraz w telefonach dane osób do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e`mail) przechowywane są do odwołania lub do zakończenia współpracy, na fakturach w wersji papierowej znajdują się wyłącznie dane z KRS lub CEIDG a okres przechowywania wynosi minimum 6 lat a maksimum 7 lat;
 •    Ważne: począwszy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia RODO, przy każdym kontakcie (zamówienie towru itp.) będziemy informować tę grupę klientów o posiadaniu danych osobowych osób ich reprezentujących i występować o zgodę na dalsze ich przetwrzanie.

3. Osoby prywatne.

Osobom prywatnym możemy wyłącznie udzielić pomocy technicznej.

Dane przechowywane są:

1) na serwerze przez okres do 20 dni liczonych od ostatniej aktywności mailowej (dane usuwane są automatycznie);

2) w programie pocztowym na koncie: info@eltronik.net oraz bok_i@eltronik.net oraz w telefonach natychmiast po udzieleniu pomocy technicznej;

   Ważne: w dniu wejścia w życie Rozporządzenia RODO, bazy danych klientów - osób prywatnych zostały usunięte.

4. Prawa przysługujące.

 • W każdej chwili zgromadzone dane dotyczące danej osoby mogą być na jej żądanie:
 • - udostępnione,
 • - poprawione lub sprostowane,
 • - ograniczone w przetwarzaniu (zastrzeżone w przekazaniu danych kontaktowych firmie kurierskiej);
 • - usunięte (nie dotyczy przypadków niezakończonej transakcji - np. brak zapłaty za towar).
 • Powyższe żądania można kierować na adres mailowy: info@eltronik.net lub bok_i@eltronik.net lub listownie na adres: ELTRONIK ZHUP
 • Lech Lipiński, ul. Sienkiewicza 24, 46-200 Kluczbork.
 • Żadanie zostanie potwierdzone mailem (ostatnim i ostatecznym).

Sporządził:

Lech Lipiński - właściciel serwisu www.eltronik.net

web design: corsario